Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora suvremena je javna kulturna ustanova, čiji je osnivač Općina Viškovo.

Djelatnost Knjižnice
uključuje nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu, te davanje na korištenje različite građe – knjiga, časopisa, novina, slikovnica, igračaka i CD-ROM-ova (u knjižnici).

Svoje djelovanje Knjižnica temelji na zakonskim propisima i odredbama (Zakon o knjižnicama, Zakon o pravu na pristup informacijama, Standardi za narodne knjižnice) i pravilnicima struke:

  • Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva – http://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/
  • Statut Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora
  • Pravilnik o radu Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora te
  • međunarodnim smjernicama međunarodnih strukovnih organizacija.

Da bi se osigurao pristup građi i informacijama, a u Knjižnici stvorili uvjeti za protok informacija i pomoć pri izboru i korištenju knjižnične građe, izrađuju se bilteni, uređuju katalozi i druga informacijska pomagala, omogućava posudba građe, vodi se dokumetacija o građi i korisnicima, uz poštivanje prava na privatnost.

Pristup raznovrsnim informacijama omogućava cjeloživotno učenje u svrhu osobnog razvoja pojedinaca i poticanja razvoja zajednice i društva.